ویژگی‌های که توسط هر کسی می‌‍تواند استفاده شود
مهم نیست که اگر شما تازه کارید!