درباره ما

شرکت اهم کار خود را بر روی ایجاد راهکار نوین مدیریتی و سامانه های هوشمند در راستای ارتقا سطح فناوری اطلاعات تعریف نموده است. در این راستا برای اتوماسیون خدمات دانشگاهی شروع به ارایه محصولات عدیده نموده است.

ایجاد راهکار نوین مدیریتی و سامانه های هوشمند در راستای ارتقا سطح علمی فناوری اطلاعات همچنین طرح و ایجاد دوره های آموزشی و پژوهشی